Saturday, February 27, 1999

拖欠兩條數關淑怡遭舊拍檔罵反骨 26.02.1999

[東方日報]

本報接到讀者來電報料,指關淑怡自淡出樂壇後,一直靠積蓄過活,坐食山崩下,要放盤出售跑馬地住宅之餘,更欠租車公司十六萬,及欠友人萬幾元代交手提電話費,連關父也被銀行追數云云。該讀者又指關淑怡離開寶麗金後,九六年尾EEI曾出千八萬斟她,之後環球唱片出千一萬斟她四年出八隻碟,及後告吹,到去年十月EMI出四百萬斟她。至現在她的身價狂跌,英皇只肯出二百萬簽她兩年出兩隻碟。
由於該讀者言之鑿鑿,本報為求真相,曾嘗試聯絡關淑怡了解,卻沒法找到她,遂向出租保母車公司的負責人馬仔求證,他說:「冇十六萬咁多,只係一萬幾千,好小事。(欠幾耐?有冇追數?)大半年,追做乜?我一直有聯絡,以後仲有合作。」繼證實關淑怡確有欠租車錢後,本報更找到收數公司向她追討共一萬一千多元的手提電話費文件,證實了她的欠債傳聞。

至於關淑怡身價狂跌之事,本報找到過去年半來一直幫關淑怡同唱片公司傾約的黃浩(英文名Kenny,于莉表弟)了解,原來二人合作失和,Kenny更大罵關淑怡反骨、過橋抽板。Kenny忿忿不平說:「佢屈我爆料俾報紙知佢同英皇傾約,佢話一定話俾人知係我爆,即係唱我係二五仔,佢唔同我講道理,心理唔正常,諗埋一邊。我呢年幾次幫佢傾約,不但冇收過錢,仲俾佢一連搵三次笨,佢想飛起我,又話我唔係鬼佬,唔夠專業,我俾佢搞幾鑊,我好驚,唔再幫佢,費事阻人發達。

屢斟唱片公司不果

「第一次係幫佢傾EEI,當時已經有人叫我小心,話佢隨時飛起我,後來EEI同EMI分家,不了了之;EEIM.D.過環球唱片,打俾我挖關淑怡,出價千一萬四年八隻碟,關淑怡話改三年六隻,環球還價八百幾萬,但佢唔睬,話一千萬都冇,搞到好尷尬,結果環球最大鬼佬話關淑怡出爾反爾,唔肯簽佢,我幫佢補鑊,鬼佬話考慮,但鄭東漢話關淑怡冇得做,唔簽。之後我仲同佢傾過華納、上華、EMI,但都冇人肯簽佢,話信佢唔過,以前成日玩失蹤、唔錄音、唔做宣傳。依家佢又搵我,但我唔會再睬佢。」

No comments: