Saturday, March 3, 2012

麥浚龍剝光豬唔識推關淑怡 02.03.2012

[東方日報]

關淑怡(Shirley)、麥浚龍(Juno)雖活躍於不同年代的樂壇,兼年紀相隔17年,但音樂能打破界限,二人首度合唱情慾Feel的歌曲《鎖骨》。Juno自爆曾經剝光豬準備沖涼,當時收到Shirley的電話,因不好意思推搪,一傾便傾了45分鐘。

現年45歲的Shirley跟28歲Juno首度推出合唱歌《鎖骨》,其實二人在10年前已經認識。Juno第一位經理人正是Shirley前唱片公司的舊同事,而第一次碰面則在髮型屋,不過Juno行色匆匆沒機會打招呼,她又說:「咁我又冇化妝,佢都唔認得我啦!」直至07年,Juno邀請Shirley擔任其演唱會嘉賓合唱《雌雄同體》,兩人正式混熟,再隔5年才有機會合唱新歌。

零代溝冇壓力

身為前輩的Shirley跟後輩Juno合唱情歌可有代溝?Shirley哈哈大笑:「我同自己個仔(現年10歲)都冇代溝啦!我哋合唱之嘛,又唔係拍拖!」在旁的Juno插嘴說:「係情歌,係電子音樂,有情慾Feel嘅歌。」Shirley自言不會給壓力對方,又大讚Juno唱功了得,《鎖骨》更是她近年最喜歡的作品之一。

Juno自爆和Shirley之間有個香艷小秘密,透露某一晚脫光光正準備沖涼之際,突收到Shirley的來電,最後竟傾到病:「因為佢問我可唔可以傾5分鐘,我咪傾囉,點知大家傾咗45分鐘,因為我除晒衫,天氣又凍,又唔好意思同佢講我唔方便,結果我冷病咗幾日!」

髮型:Edmond Leung@Private i(Juno)

   Clavin Chan@Mi Salon(Shirley)

化妝:Him Wong(Juno)

   Arris Law(Shirley)

服裝:Marchel Aae@Corrs

採訪:音樂組

Shirley大讚Juno唱功了得。

Juno與Shirley相識十載,終於可以正式合作。

07年,Shirley擔任嘉賓與Juno合唱。

No comments: